Các hướng tốt, xấu với 8 Mệnh cung: Càn, Đoài, Cấn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Tốn (10,294 lượt xem)

Chia sẻ bài này lên:
Sau đây là 4 hướng tốt và 4 hướng xấu của 8 Mệnh cung. Nhóm Tây Tứ Trạch gồm có: Càn, Đoài, Cấn, Khôn và nhóm Đông Tứ Trạch gồm có: Khảm, Ly, Chấn, Tốn.
Để mỗi người tìm cho mình 4 hướng tốt và tránh 4 hướng xấu, để chọn hướng: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học cho các em nhỏ và giường ngủ.
NHÓM TÂY TỨ TRẠCH
Cung Càn:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí Đoài chánh Tây
2- Phước Đức KhônTây Nam
3-Thiên Y Cấn Đông Bắc
4-Phục Vì Càn Tây Bắc
Có 4 hướng xấu
1- Tuyệt mệnh Ly Chánh Nam
2- Ngũ Quỷ Chấn chánh Đông
3- Họa Hại Tốn Đông Nam
5-Lục Sát Khảm chánh Bắc
Cung Đoài:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí Càn Tây Bắc
2-Phước Đức Cấn Đông Bắc
3-Thiên Y KhônTây Nam
4-Phục Vì Đoài chánh Tây
Có 4 hướng xấu
1- Tuyệt mệnh Chấn chánh Đông
2- Ngũ Quỷ Ly Chánh Nam
3- Họa Hại Khảm chánh Bắc
4-Lục Sát Tốn Đông Nam
Cung Cấn:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí KhônTây Nam.
2-Phước Đức Đoài chánh Tây
3-Thiên Y Càn Tây Bắc
3- Phục Vì Cấn Đông Bắc.
Có 4 hướng xấu
1- Tuyệt mệnh Tốn Đông Nam
2- Ngũ Quỷ Khảm chánh Bắc
3- Họa Hại Ly Chánh Nam
4-Lục Sát Chấn chánh Đông
Cung Khôn:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí Cấn Đông Bắc.
2-Phước Đức Càn Tây Bắc
3-Thiên Y Đoài chánh Tây
4-Phục Vì Khôn Tây Nam.
Có 4 hướng xấu
1-Tuyệt mệnh Khảm chánh Bắc
2-Ngũ Quỷ Tốn Đông Nam
3-Họa Hại Chấn chánh Đông
4-Lục Sát Ly chánh Nam
NHÓM ĐÔNG TỨ TRẠCH
Cung Khảm:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Tốn Đông Nam
2.Phước Đức Ly chánh Nam
3.Thiên Y Chấn chánh Đông
4.Phục Vì Khảm chánh Bắc
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Khôn Tây Nam
2.Ngũ Quỷ Cấn Đông Bắc
3.Họa Hại chánh Tây
4.Lục Sát Càn Tây Bắc
Cung Ly:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Chấn chánh Đông
2.Phước Đức Khảm chánh Bắc
3.Thiên Y Tốn Đông Nam.
4.Phục Vì Ly chánh Nam.
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Càn Tây Bắc
2.Ngũ Quỷ Đoài chánh Tây
3.Họa Hại Cấn Đông bắc
4.Lục Sát Khôn Tây Nam
Cung Chấn:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Ly chánh Nam
2.Phước Đức Tốn Đông Nam
3.Thiên Y Khảm chánh Bắc
4.Phục Vì Chấn chánh Đông
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Đoài chánh Tây
2.Ngũ Quỷ Càn Tây Bắc
3.Họa Hại Khôn Tây Nam
4.Lục Sát Cấn Đông Bắc
Cung Tốn:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Khảm chánh Bắc
2.Phước Đức Chấn chánh Đông
3.Thiên Y Ly Chánh Nam
4.Phục Vì Tốn Đông Nam
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Cấn Đông Bắc
2.Ngũ Quỷ KhônTây Nam
3.Họa Hại Càn Tây Bắc
4.Lục Sát Đoài chánh Tây

Sau đây là 4 hướng tốt và 4 hướng xấu của 8 Mệnh cung. Nhóm Tây Tứ Trạch gồm có: Càn, Đoài, Cấn, Khôn và nhóm Đông Tứ Trạch gồm có: Khảm, Ly, Chấn, Tốn.

bat-quai

Để mỗi người tìm cho mình 4 hướng tốt và tránh 4 hướng xấu, để chọn hướng: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học cho các em nhỏ và giường ngủ.

NHÓM TÂY TỨ TRẠCH

Cung Càn:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí Đoài chánh Tây

2- Phước Đức KhônTây Nam

3-Thiên Y Cấn Đông Bắc

4-Phục Vì Càn Tây Bắc

Có 4 hướng xấu

1- Tuyệt mệnh Ly Chánh Nam

2- Ngũ Quỷ Chấn chánh Đông

3- Họa Hại Tốn Đông Nam

5-Lục Sát Khảm chánh Bắc

Cung Đoài:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí Càn Tây Bắc

2-Phước Đức Cấn Đông Bắc

3-Thiên Y KhônTây Nam

4-Phục Vì Đoài chánh Tây

Có 4 hướng xấu

1- Tuyệt mệnh Chấn chánh Đông

2- Ngũ Quỷ Ly Chánh Nam

3- Họa Hại Khảm chánh Bắc

4-Lục Sát Tốn Đông Nam

Cung Cấn:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí KhônTây Nam.

2-Phước Đức Đoài chánh Tây

3-Thiên Y Càn Tây Bắc

3- Phục Vì Cấn Đông Bắc.

Có 4 hướng xấu

1- Tuyệt mệnh Tốn Đông Nam

2- Ngũ Quỷ Khảm chánh Bắc

3- Họa Hại Ly Chánh Nam

4-Lục Sát Chấn chánh Đông

Cung Khôn:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí Cấn Đông Bắc.

2-Phước Đức Càn Tây Bắc

3-Thiên Y Đoài chánh Tây

4-Phục Vì Khôn Tây Nam.

Có 4 hướng xấu

1-Tuyệt mệnh Khảm chánh Bắc

2-Ngũ Quỷ Tốn Đông Nam

3-Họa Hại Chấn chánh Đông

4-Lục Sát Ly chánh Nam

NHÓM ĐÔNG TỨ TRẠCH

Cung Khảm:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Tốn Đông Nam

2.Phước Đức Ly chánh Nam

3.Thiên Y Chấn chánh Đông

4.Phục Vì Khảm chánh Bắc

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Khôn Tây Nam

2.Ngũ Quỷ Cấn Đông Bắc

3.Họa Hại chánh Tây

4.Lục Sát Càn Tây Bắc

Cung Ly:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Chấn chánh Đông

2.Phước Đức Khảm chánh Bắc

3.Thiên Y Tốn Đông Nam.

4.Phục Vì Ly chánh Nam.

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Càn Tây Bắc

2.Ngũ Quỷ Đoài chánh Tây

3.Họa Hại Cấn Đông bắc

4.Lục Sát Khôn Tây Nam

Cung Chấn:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Ly chánh Nam

2.Phước Đức Tốn Đông Nam

3.Thiên Y Khảm chánh Bắc

4.Phục Vì Chấn chánh Đông

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Đoài chánh Tây

2.Ngũ Quỷ Càn Tây Bắc

3.Họa Hại Khôn Tây Nam

4.Lục Sát Cấn Đông Bắc

Cung Tốn:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Khảm chánh Bắc

2.Phước Đức Chấn chánh Đông

3.Thiên Y Ly Chánh Nam

4.Phục Vì Tốn Đông Nam

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Cấn Đông Bắc

2.Ngũ Quỷ KhônTây Nam

3.Họa Hại Càn Tây Bắc

4.Lục Sát Đoài chánh Tây

Chia sẻ bài này lên:

Các bài khác cùng thể loại


Từ khóa bài viết: , ,