Đồ đồng, đỉnh đồng, hoành phi câu đối, đồ đồng phong thủy, quà tặng mỹ nghệ, vật phẩm phong thủy tranh đồng phong thủy, tượng đồng phong thủy, giải pháp về quà tặng đối ngoại, đĩa đồng lưu niệm, huy hiệu công an nhân dân

Các hướng tốt, xấu với 8 Mệnh cung: Càn, Đoài, Cấn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Tốn (9,384 lượt xem)

Chia sẻ bài này lên:
Sau đây là 4 hướng tốt và 4 hướng xấu của 8 Mệnh cung. Nhóm Tây Tứ Trạch gồm có: Càn, Đoài, Cấn, Khôn và nhóm Đông Tứ Trạch gồm có: Khảm, Ly, Chấn, Tốn.
Để mỗi người tìm cho mình 4 hướng tốt và tránh 4 hướng xấu, để chọn hướng: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học cho các em nhỏ và giường ngủ.
NHÓM TÂY TỨ TRẠCH
Cung Càn:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí Đoài chánh Tây
2- Phước Đức KhônTây Nam
3-Thiên Y Cấn Đông Bắc
4-Phục Vì Càn Tây Bắc
Có 4 hướng xấu
1- Tuyệt mệnh Ly Chánh Nam
2- Ngũ Quỷ Chấn chánh Đông
3- Họa Hại Tốn Đông Nam
5-Lục Sát Khảm chánh Bắc
Cung Đoài:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí Càn Tây Bắc
2-Phước Đức Cấn Đông Bắc
3-Thiên Y KhônTây Nam
4-Phục Vì Đoài chánh Tây
Có 4 hướng xấu
1- Tuyệt mệnh Chấn chánh Đông
2- Ngũ Quỷ Ly Chánh Nam
3- Họa Hại Khảm chánh Bắc
4-Lục Sát Tốn Đông Nam
Cung Cấn:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí KhônTây Nam.
2-Phước Đức Đoài chánh Tây
3-Thiên Y Càn Tây Bắc
3- Phục Vì Cấn Đông Bắc.
Có 4 hướng xấu
1- Tuyệt mệnh Tốn Đông Nam
2- Ngũ Quỷ Khảm chánh Bắc
3- Họa Hại Ly Chánh Nam
4-Lục Sát Chấn chánh Đông
Cung Khôn:
Có 4 hướng tốt
1-Sanh khí Cấn Đông Bắc.
2-Phước Đức Càn Tây Bắc
3-Thiên Y Đoài chánh Tây
4-Phục Vì Khôn Tây Nam.
Có 4 hướng xấu
1-Tuyệt mệnh Khảm chánh Bắc
2-Ngũ Quỷ Tốn Đông Nam
3-Họa Hại Chấn chánh Đông
4-Lục Sát Ly chánh Nam
NHÓM ĐÔNG TỨ TRẠCH
Cung Khảm:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Tốn Đông Nam
2.Phước Đức Ly chánh Nam
3.Thiên Y Chấn chánh Đông
4.Phục Vì Khảm chánh Bắc
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Khôn Tây Nam
2.Ngũ Quỷ Cấn Đông Bắc
3.Họa Hại chánh Tây
4.Lục Sát Càn Tây Bắc
Cung Ly:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Chấn chánh Đông
2.Phước Đức Khảm chánh Bắc
3.Thiên Y Tốn Đông Nam.
4.Phục Vì Ly chánh Nam.
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Càn Tây Bắc
2.Ngũ Quỷ Đoài chánh Tây
3.Họa Hại Cấn Đông bắc
4.Lục Sát Khôn Tây Nam
Cung Chấn:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Ly chánh Nam
2.Phước Đức Tốn Đông Nam
3.Thiên Y Khảm chánh Bắc
4.Phục Vì Chấn chánh Đông
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Đoài chánh Tây
2.Ngũ Quỷ Càn Tây Bắc
3.Họa Hại Khôn Tây Nam
4.Lục Sát Cấn Đông Bắc
Cung Tốn:
Có 4 hướng tốt
1.Sinh Khí Khảm chánh Bắc
2.Phước Đức Chấn chánh Đông
3.Thiên Y Ly Chánh Nam
4.Phục Vì Tốn Đông Nam
Có 4 hướng xấu
1.Tuyệt Mệnh Cấn Đông Bắc
2.Ngũ Quỷ KhônTây Nam
3.Họa Hại Càn Tây Bắc
4.Lục Sát Đoài chánh Tây

Sau đây là 4 hướng tốt và 4 hướng xấu của 8 Mệnh cung. Nhóm Tây Tứ Trạch gồm có: Càn, Đoài, Cấn, Khôn và nhóm Đông Tứ Trạch gồm có: Khảm, Ly, Chấn, Tốn.

bat-quai

Để mỗi người tìm cho mình 4 hướng tốt và tránh 4 hướng xấu, để chọn hướng: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học cho các em nhỏ và giường ngủ.

NHÓM TÂY TỨ TRẠCH

Cung Càn:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí Đoài chánh Tây

2- Phước Đức KhônTây Nam

3-Thiên Y Cấn Đông Bắc

4-Phục Vì Càn Tây Bắc

Có 4 hướng xấu

1- Tuyệt mệnh Ly Chánh Nam

2- Ngũ Quỷ Chấn chánh Đông

3- Họa Hại Tốn Đông Nam

5-Lục Sát Khảm chánh Bắc

Cung Đoài:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí Càn Tây Bắc

2-Phước Đức Cấn Đông Bắc

3-Thiên Y KhônTây Nam

4-Phục Vì Đoài chánh Tây

Có 4 hướng xấu

1- Tuyệt mệnh Chấn chánh Đông

2- Ngũ Quỷ Ly Chánh Nam

3- Họa Hại Khảm chánh Bắc

4-Lục Sát Tốn Đông Nam

Cung Cấn:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí KhônTây Nam.

2-Phước Đức Đoài chánh Tây

3-Thiên Y Càn Tây Bắc

3- Phục Vì Cấn Đông Bắc.

Có 4 hướng xấu

1- Tuyệt mệnh Tốn Đông Nam

2- Ngũ Quỷ Khảm chánh Bắc

3- Họa Hại Ly Chánh Nam

4-Lục Sát Chấn chánh Đông

Cung Khôn:

Có 4 hướng tốt

1-Sanh khí Cấn Đông Bắc.

2-Phước Đức Càn Tây Bắc

3-Thiên Y Đoài chánh Tây

4-Phục Vì Khôn Tây Nam.

Có 4 hướng xấu

1-Tuyệt mệnh Khảm chánh Bắc

2-Ngũ Quỷ Tốn Đông Nam

3-Họa Hại Chấn chánh Đông

4-Lục Sát Ly chánh Nam

NHÓM ĐÔNG TỨ TRẠCH

Cung Khảm:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Tốn Đông Nam

2.Phước Đức Ly chánh Nam

3.Thiên Y Chấn chánh Đông

4.Phục Vì Khảm chánh Bắc

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Khôn Tây Nam

2.Ngũ Quỷ Cấn Đông Bắc

3.Họa Hại chánh Tây

4.Lục Sát Càn Tây Bắc

Cung Ly:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Chấn chánh Đông

2.Phước Đức Khảm chánh Bắc

3.Thiên Y Tốn Đông Nam.

4.Phục Vì Ly chánh Nam.

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Càn Tây Bắc

2.Ngũ Quỷ Đoài chánh Tây

3.Họa Hại Cấn Đông bắc

4.Lục Sát Khôn Tây Nam

Cung Chấn:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Ly chánh Nam

2.Phước Đức Tốn Đông Nam

3.Thiên Y Khảm chánh Bắc

4.Phục Vì Chấn chánh Đông

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Đoài chánh Tây

2.Ngũ Quỷ Càn Tây Bắc

3.Họa Hại Khôn Tây Nam

4.Lục Sát Cấn Đông Bắc

Cung Tốn:

Có 4 hướng tốt

1.Sinh Khí Khảm chánh Bắc

2.Phước Đức Chấn chánh Đông

3.Thiên Y Ly Chánh Nam

4.Phục Vì Tốn Đông Nam

Có 4 hướng xấu

1.Tuyệt Mệnh Cấn Đông Bắc

2.Ngũ Quỷ KhônTây Nam

3.Họa Hại Càn Tây Bắc

4.Lục Sát Đoài chánh Tây

Các bài viết tương tự khác

Chia sẻ bài này lên:

Các bài khác cùng thể loại


Từ khóa bài viết: , ,