Tượng Quà Tặng Hiện có 35 sản phẩm.

Tượng Quà Tặng
Chùa một cột, Khuê Văn Các, Lăng Bác, Chùa Keo, Ngọ Môn Quan, Nhà thờ Đức Bà, ... Rồng thời Lý, đầu rồng lý